ข่าว

ประกาศผล รางวัลแคมเปญ JBL 70th

prakad

pakad-1

pakad-2 pakad-

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 14 ก.ค. 2560 มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทางบริษัทฯ จะทำการจับรางวัลให้กับรายชื่อสำรอง
 2. ผู้โชคดี ที่ได้รับ “แพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น” จะต้องพร้อมเดินทางในในช่วงระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2560
 3. ผู้โชคดีต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมเดินทาง โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง และจะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยในขณะประกาศชื่อผู้รับรางวัลเท่านั้น และหากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยและ/หรือผู้โชคดีไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นได้ จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กับผู้โชคดี ทั้งสิ้น
 4. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544) มีดังต่อไปนี้
  1. ผู้ได้รับรางวัล “แพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น” รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 110,000 บาท
  2. ผู้ได้รับรางวัล “ชุดโฮมเธียเตอร์ AV BTW-X2” มูลค่า 42,000 บาท
  3. ผู้ได้รับรางวัล “JBL GO” มูลค่า 1,290 บาท
 5. ผู้โชคดีสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-2560020-9 ต่อ 382 หรือ 708 คุณตอง เพื่อส่งหลักฐานยืนยันตัวตน และหลักฐานการหักภาษี ณ​ ที่จ่าย ได้ที่ Email : admin_mk@mahajak.com
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับแลกคืน เปลี่ยนมือ โอน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนที่ตรงตามที่ระบุในคูปองเท่านั้น
 7. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด โทร. 02-2560020-9 ต่อ 708, 382