ZONE CONTROLLERS

The Zone Controllers offer extended utility to the SC, DriveRack®; and ZonePRO families. ตัวควบคุมโซน 9 ตัวจะคอยควบคุมตั้งแต่การเลือกแหล่งสัญญาณปริมาณและการปิดเสียงไปจนถึงการเลือกโปรแกรมหรือฉากและอินเตอร์เฟสด้านความปลอดภัยไฟ แพร่หลายในแถบยุโรป

ZC-BOB

Wall-Mounted Break out Box

 

 

รายละเอียด     

ZC-FIRE

ZonePRO Fire Safety Interface

 

 

รายละเอียด     

ZC1

Wall-Mounted Zone Controller

 

 

รายละเอียด     

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH