EQUALIZERS

เมื่อผู้เชี่ยวชาญต้องการ EQ พวกเขาเลือก dbx ด้วยประวัติและประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 30 ปี รวมถึงการจดสิทธิบัตรและรางวัล, ความทนทานและความน่าเชื่อถือ dbx EQ รู้จักอย่างกว้างขวางว่าได้มาตรฐานอุตสาหกรรมทุกระดับ ไม่ว่าจะทำงานในสตูดิโอหรือที่ใดๆบนท้องถนน โดย EQ เหล่านี้รักษาคุณลักษณะอันดีไว้

131s

Single 31-Band Graphic Equalizer

 

 

รายละเอียด     

215s

Dual Channel 15-Band Equalizer

 

 

รายละเอียด     

231s

Dual Channel 31-Band Equalizer

 

 

รายละเอียด     

1215

Dual Channel 15-Band Equalizer

 

 

รายละเอียด     

1231

Dual Channel 31-Band Equalizer

 

 

รายละเอียด     

2215

Graphic Equalizer/Limiter with Type III™

 

 

รายละเอียด     

2231

Graphic Equalizer/Limiter with Type III™

 

 

รายละเอียด     

iEQ15

Dual 15-Band Graphic EQ with Type V™ NR and AFS®

 

 

รายละเอียด     

iEQ31

Dual 31-Band Graphic EQ/Limiter with Type V™ NR and AFS®

 

 

รายละเอียด     

เมนูหลัก

ไทย  |  ENGLISH