House of Worship

ACTS OF CHRIST CHURCH

ACTS OF CHRIST CHURCH

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ก่อตั้งขึ้นด้วยนิมิตและภาระใจที่พระเจ้าทรงโปรดนำผ่านท่านอาจารย์กอบชัยและอาจารย์นลินี จิราธิวัฒน์ ร่วมกับคณะผู้ปกครองทุกท่าน ที่ตั้งใจจริงและปรารถนาจะเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ 

View Project

กลับขึ้นด้านบน